Dây curoa răng mặt trên đắp bọt biển, mặt dưới dán gân dẫn